Contractul standard de acces pe proprietatea privată a furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a publicat, pe pagina sa de internet, Contractul standard de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, conform atribuţiilor care îi revin potrivit Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice.

Pentru instalarea, întreţinerea, înlocuirea sau mutarea reţelelor publice de comunicaţii electronice, furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice vor avea acces pe o proprietate privată numai după încheierea unui contract în acest scop, în formă autentică, cu titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu asociaţia de proprietari (în cazul clădirilor cu mai multe locuinţe) sau cu titularii dreptului de folosinţă cu titlu gratuit/închiriere/concesiune asupra imobilului respectiv.

ANCOM-logo

Contractul standard de acces pe proprietatea privată vine atât în sprijinul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice, cât şi al titularilor dreptului de proprietate/administrare/folosinţă cu titlu gratuit/închiriere/concesiune asupra imobilelor proprietate privată, constituind o garanţie legală suplimentară în etapele de negociere a acordurilor de acces pe proprietatea privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură.

Contractul standard elaborat de ANCOM reflectă prevederile Legii nr. 154/2012 cu privire la condiţiile de acces pe proprietatea privată şi cuprinde, printre altele, prevederi legate de drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în contract, durata contractului şi modalităţile de încetare a acestuia, tarife şi modalităţile de plată etc.

În vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea privată furnizorii vor solicita în scris încheierea unui contract, solicitarea urmând a cuprinde datele de identificare şi de contact ale solicitantului, elementele de reţea şi de infrastructură ce urmează a fi amplasate pe respectiva proprietate, durata estimativă a lucrărilor şi condiţiile în care se vor realiza lucrările de întreţinere şi reparaţii ale elementelor de reţea şi de infrastructură ce urmează a fi instalate.

Legea prevede că titularul dreptului de proprietate/administrare/folosinţă cu titlu gratuit/închiriere/concesiune asupra unui imobil proprietate privată nu poate refuza accesul unui furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice, în condiţiile în care sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 154/2012, cu excepţia existenţei unor motive temeinic justificate. Termenul maxim de negociere este de 2 luni de la data primirii solicitării. În cazul în care contractul de acces pe proprietatea privată nu se poate încheia în acest termen ori în cazul refuzului de acordare a dreptului de acces, oricare dintre părţi se poate adresa instanţei competente, care poate pronunţa o hotărâre ce ţine loc de contract între părţi.

Contractul standard elaborat de ANCOM are caracter de recomandare şi urmăreşte, în principal, structurarea şi popularizarea drepturilor şi obligaţiilor furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice în ceea ce priveşte accesul pe proprietatea privată, în condiţiile respectării principiilor ce guvernează dreptul de proprietate privată.

Cele mai citite